• Deklaracja dostępności Stron internetowych  Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale

    Zespół Kształcenia i Wychowania  w Koczale zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: https://szkola-koczala.edupage.org/ oraz http://koczala.przedszkolowo.pl/  

    ·       Data publikacji strony internetowej szkola-koczala.edupage.org:  25.11.2019 r.

    ·       Data ostatniej istotnej aktualizacji szkola-koczala.edupage.org:     22.09.2020 r.

    ·       Data publikacji strony internetowej koczala.przedszkolowo.pl:  16.09.2012 r.

    ·       Data ostatniej istotnej aktualizacji koczala.przedszkolowo.pl:  10.09.2020 r.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strony internetowe są  częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
    • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów
     (z uwagi na charakter informacji publicznej)
    • Zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu.
    • Zamieszczone filmy nie posiadają opisu dla osób niesłyszących.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
    • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
     w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale
    • Adres: Szkolna 16
     77-220 Koczała
    • E-mail: zkiwkoczala@szkola-koczala.pl
    • Telefon: 598574275

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Kształcenia i Wychowania  w Koczale:

    ·       przy  ul. Szkolnej 16, ZKiW jest budynkiem o trzech kondygnacjach z pięcioma wejściami
    do budynku w tym dwa, dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych lub starszych.
    W budynku znajdują się schody, nie ma pętli indukcyjnych ani windy, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze w tym dostosowana toaleta. Obok budynku znajduje się parking ogólnodostępny. Osoby korzystające z psów asystujących mogą z nimi wchodzić do pomieszczeń ZKiW.

    ·       przy ul. Młodzieżowej 8 ZKiW jest budynkiem parterowym z podpiwniczeniem, z jednym wejściem, bez podjazdu. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani windy, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Obok budynku znajduje się parking ogónodostepny. Osoby korzystające z psów asystujących mogą z nimi wchodzić do pomieszczeń ZKiW.